เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ

ี้1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา รับผิดชอบ 5 ตำบล
สถานีตำรวจภูธรตำบลสีบัวทอง รับผิดชอบ 2 ตำบล

2. หมู่บ้าน มี 41 หมู่บ้าน

3. เทศบาล มี 1 แห่ง


เทศบาลตำบลแสวงหา

4. องค์การบริหารส่วนตำบล มี 5 แห่ง

- อบต.แสวงหา
- อบต.จำลอง
- อบต.บ้านพราน
- อบต.ห้วยไผ่
- อบต.ศรีพราน

5. ชุมชน มี 8 ชุมชน (ในเขตเทศบาล)

6. โรงเรียนมัธยม จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

7. โรงเรียนประถม จำนวน 12 แห่ง

8. วัดพุทธ จำนวน 13 แห่ง

1.โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

3.โรงเรียนวัดบ้านเพชร

5.โรงเรียนบ้านดอกกร่าง

7.โรงเรียนวัดบ้านพราน

9.โรงเรียนประสิทธิวิทยา

11.โรงเรียนวัดหัวสะแกตก

2.โรงเรียนพวงทองอุปถัมป์..

4.โรงเรียนวัดทองเลื่อน

6.โรงเรียนวัดริ้วหว้า

8.โรงเรียนวัดบ้านแก

10.โรงเรียนวัดยาง

12.โรงเรียนวัดรัตนาราม

9. สถานีอนามัย จำนวน 4 แห่ง
สถานีอนามัยตำบลบ้านพราน
สถานีอนามัยตำบลศรีพราน
สถานีอนามัยตำบลห้วยไผ่
สถานีอนามัยตำบลจำลอง
10.โรงพยาบาลมี 1 แห่ง
โรงพยาบาลแสวงหา
   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
  
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน