เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ
อำเภอแสวงหามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 20,941 คน
ตำบล
จำนวนหมู่
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
แสวงหา
14
2,384
4,188
4,461
8,649
บ้านพราน
10
1,274
2,431
2,458
4,889
ศรีพราน
6
662
1,173
1,274
2,447
ห้วยไผ่
5
676
1,309
1,428
2,737
จำลอง
6
566
1,084
1,135
2,219
รวม
41
5,562
10,185
10,756
20,941
   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
  
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน