เช็คอีเมลล์ของตำรวจ
ระบบสมาชิกอีเมลล์

ระบบสมาชิก Hot

ระบบรายงานสถิติ
แจ้งเบาะแสต่างๆ
   
       
   
   
ด.ต.สุไทย ทิมทอง...... หน.งานอำนวยการ โทร.:081-946-1676
ด.ต.บุญพา ช่วยประดิษฐ จนท.ธุรการกำลังพล : โทร.:089-902-8320
ด.ต.สมยศ จูงใจ.... จนท.การเงินบัญชี โทร:081-758-7919
ส.ต.อ.กิตติศักดิ์ อินประไพ จนท.ธุรการกำลังพล . ...... โทร. : 083-981-3574
   
       

   
 

 

 

   
   
 

 

 

   

   

 

 

     
     

 

 

     

ด.ต.วัยวุฒิ อารีจิตร ...จนท.เวร 20 ...โทร.083-983-0597

ด.ต.รักเกียรติ เกษมสงคราม... จนท.พลขับรถยนต์ 30
โทร. : 081-853-4950

จ.ส.ต.ไสว พยัฆโส
จนท.ธุรการงานสอบสวน .... .
โทร. : 085-963-0520

จ.ส.ต.สมชัย ภูสิลิตร............. จนท.ธุรการงานสอบสวน...... โทร. : 086-802-5424

ส.ต.อ.วิทยา ..แสนโสดา จนท.ธุรการงานสอบสวน โทร. : 086-802-4519
ส.ต.อ.อลงกรณ์ แวงวรรณ จนท.เสมียนประจำวัน
โทร. : 086-584-1944

ส.ต.อ.ปราโมทย์ รักสวนจิก จนท.จราจร................. โทร.084-086-0237

ส.ต.อ.ปราโมทย์ หางนาค จนท.พลขับ 201 ....... โทร. : 087-060-7166

ส.ต.อ.ชาญชัย เหล่าอุ่นอ่อน จนท.เปรียบเทียบปรับ โทร.089-534-7041
   

 

 

     

   

 

 

     
   

 

 

     
ด.ต.อารัญ สุวรรณทับ..... ...จนท.สืบสวน........ ....โทร. : 089-015-4601
ด.ต.ธนภัทร เวลาดี ........จนท.สืบสวน ...............โทร. : 086-128-8077
ด.ต.ไพทูล ซ่อนกลิ่น... ....จนท.ธุรการงานสืบสวน โทร. : 081-587-9477

ด.ต.ดาวเรือง จูขจร..... ...จนท.สืบสวน .................โทร. 081-2397-5284

ด.ต.ปราโมทย์ ชาตะรูป... จนท.สืบสวน. ..............โทร. : 081-780-9316
ส.ต.อ.มนต์ชัย เศิกศิริ
จนท.สืบสวน
โทร. : 089-699-5315

ส.ต.อ.หญิงกุหลาบ มีศรี
จนท.ประชาสัมพันธ์
โทร. : 085-289-7671
   

 

 

 

     
   

 

 

     
ด.ต.ปราโมทย์ นิลพฤกษ์ ...จนท.เดินรายงาน ........โทร. : 089-538-4128
จ.ส.ต.วิทยา น้ำทอง ........จนท.จราจร
โทร. : 086-123-0345
จ.ส.ต.บุญมา เชื้อแดง ......จนท.จราจร ................โทร. : 089-241-8415

จ.ส.ต.สมชาย เพียซ้าย ....จนท.ธุรการจราจร ........โทร. : 084-100-6042

   

 

 

     

   

 

 

     
   

 

 

     

   
       
   

 

 

     

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ด.ต.เกษม..บุญพิทักษ์....... จนท.ธุรการงานปราบปราม โทร.089-087-3710
ด.ต.ทรงพล... ทิพวารี .....จนท.ร้อยเวร 20 ............โทร. : 089-240-6015
ด.ต.ณรงค์..ศรประสิทธิ์.. จนท.วิทยุสื่อสาร... .....โทร 086-173-1526
จ.ส.ต.จอมสิน บุญพอ จนท.สายตรวจรถยนต์ โทร. : 089-089-8606

ส.ต.อ.ณัฐชานนท์ จันทเกตุ จนท.พลขับรถยนต์ 201 ........โทร. : 081-433-2312

ส.ต.อ.ยศเวธน์ นามบุดดี .....จนท.สายตรวจรถยนต์ .....โทร. : 085-991-9834
ส.ต.อ.ดนัย ดีดวงพันธ์ จนท.พลขับรถยนต์ 201 โทร. : 089-117-0624
ส.ต.อ.ศักนิกร สายเนตร จนท.วิทยุสื่อสาร . ....โทร. 084-086-0248

ส.ต.อ.ชูชาติ ยะสูงเนิน .......จนท.สิบเวร ..................โทร. : 035-648-383

ส.ต.ท.พิภพ ท้าวอุ่นเรือน ...จนท.ประจำตู้ทองเลื่อน ......โทร. : 081-383-9718
ส.ต.ต.ศุภเนตร ทองศักดิ์ จนท.สายตรวจรถยนต์ โทร. : 085-186-2169
ส.ต.ต.บุญเลิศ มาลัยวงษ์ จนท.ประจำตู้ทองเลื่อน โทร. : 086-556-8487
นายอนันต์ ผิวโต
ลูกจ้างประจำ
โทร. : 081-757-4310
   
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     
 
       
       
       
       
       
   
 
ข้อมูลหน่วยงาน