ภาพสร้างสโมสร

ข้าราชการตำรวจ สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างอาคารสโมสร