กต.ตร.สภ.แสวงหา
   
นายวินัย  บุญศรี กำนัน ต.บ้านพราน
ประธาน กต.ตร.
   
คณะกรรมการประกอบด้วย
 
 
พ.ต.อ.ชูชีพ  อินทร
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
 
นายมนัส  ผ่องศรี
 
 
นายสมนึก  คำสวัสดิ์
 
นายสวรรค์  เผ่นโผน
 
นายนิรันดร์  รักดี
   
นายสุนทร  ขาวละออ
 
นายสุนทร  แก้วเกตุ
 
นายสัมฤทธิ์  ศรจิตติ
   
นายเอกราช  พรเจริญ
 
นายอรุณ  คุณวุฒิ
 
นายสุพัฒธ์  ครฑธาหะ
 
 
นายสุนทร  ปานทอง
 
ร.ต.ต.สมศักดิ์  รุ่งเรืองศรี
 
พ.ต.ท.นิมิตร  จาละ
   
พ.ต.ท.กฤชฎา   ธราสิทธิ์
 
พ.ต.ท.แสวง  จันทร์ส่วาง
 
พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ สุขสำรวญ
     
ด.ต.สมยศ  จูงใจ 
 
ด.ต.อารัญ  สุวรรณทับ
  กต.ตร สภ.แสวงหา 2