ปีงบประมาณ พ.ศ 2551 จำนวนคดีแต่ละประเภทที่ได้รับแจ้งในปีงบประมาณ พ.ศ 2551
โดยคดีให้หมายความรวมถึงคดีที่อยู่ในความผิด 3 ประเภท ได้แก่
  1. คดีอาญากลุ่ม 1 : คดีอุกฉกรรจ์และสะเืทือนขวัญ ได้แก่
   

1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1.2 ปล้นทรัพย์
1.3 ชิงทรัพย์ (รวม)
1.4 ลักพาเรืยกค่ำไถ่
1.5 วางเพลิง

  2. คดีอาญากลุ่ม 2 : คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่
    2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
2.3 ทำให้ตายโดยประมาณ
2.4 พยายามฆ่า
2.5 ทำร้ายร่างกาย
2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา
  3. คดีอาญากลุ่ม 3: คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่
    3.1 ลักทรัพย์
3.2 วิ่งราวทรัพย์
3.3 รีดเอาทรัพย์
3.4 กรรโชก
3.5 ชิงทรพย์ (รวม)
3.6 ปล้นทรัพย์
3.7 รับของโจร
3.8 ทำให้เสียทรัพย์