เขตการปกครอง

ี้

 
 
1.  สถานีตำรวจภูธรแสวงหา แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล
    -สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา รับผิดชอบ 5 ตำบล
   -สถานีตำรวจภูธรสีบัวทอง รับผิดชอบ 2 ตำบล
2. หมู่บ้าน มี 41 หมู่บ้าน
3.  การปกครองระดับท้องถิ่นแยกออกเป็น  1  เทศบาลตำบล  5  อบต. ได้แก่
  -เทศบาลตำบลแสวงหา
  -องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา
  -องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
  -องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
  -องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
  -องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง เขต  - จำนวน 14 แห่ง
5. วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง
6. โรงพยาบาล    จำนวน 1 แห่ง
7. สถานีอนามัย จำนวน 4 แห่ง