จำนวนประชากร

 
 
อำเภอแสวงหามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 20,941 คน
แยกรายละเอียดได้ ดีงนี้
ตำบล จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
แสวงหา 14 2,384 4,188 4,461 8,649
บ้านพราน 10 1,274 2,431 2,458 4,889
ศรีพราน 6 662 1,173 1,274 2,447
ห้วยไผ่ 5 676 1,309 1,428 2,737
จำลอง 6 566 1,084 1,135 2,219
รวม 41 5,562 10,185 10,756 20,941